Политика за личните данни:

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са необходими за комуникация с Вас, за потвърждение за участието Ви във Фабрика за Мечти „Светлина“, за информация за текущи и предстоящи дейности, за изпращaне на информация относно занятие, в което участвате Вие и/или Вашето дете.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от Фабрика за Мечти “Светлина” достъп до техните лични данни на имейл:mechti@svetlina.net, както и поправянето, изтриването, ограничаването на обработката на личните им данни, правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

СНИМКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

С цел показване на естеството на дадено занятие/лекция/курс е възможно заснемането на снимки, в които Вие/Вашето дете да бъде на снимката, която може да бъде споделена в онлайн пространството. Информация за лицата на снимката няма да бъде публикувана. Преди заснемането на кадри ще бъдете информирани за предстоящото.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Фабрика за Мечти “Светлина” е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

ВАШИТЕ ДАННИ СА 100% ЗАЩИТЕНИ.

Виж: Политика за личните данни на “Фабрика за мечти Светлина”.

Правила за сигурност и безопасност във Фабрика за мечти „Светлина“.

Придружителят/родителят на всяко дете участващо в занятие във “Фабрика за мечти Светлина” е отговорен за него, докато то не бъде предадено на учителя/инструктора лично.

При участие в групово занимание, всяка група се събира в Лоби Релакс пред рецепция и заедно с водещия-специалист се насочват към залата за занятие организирано.

След края на всяко занятие, групата заедно с учителя слизат отново в Лоби Релакс. Децата се предават на придружителите/родителите лично, след което отговорност за за тях не носи “Фабрика за мечти Светлина”.

Фабрика за мечти „Светлина“ не носи отговорност при наранявания и контузии по време на занятие.

Всеки участник е отговорен да пази собствеността на Фабрика за мечти “Светлина”. При счупване на собственост щетите се покриват от виновника или родителите му, ако е дете.

За безопасността и сигурността на участниците във Фабрика за мечти трябва да се спазва Правилника и правилата на пространството.

Фабрика за мечти Светлина не носи отговорност, ако екипът не е информиран предварително за потенциални здравословни състояния на участниците и децата преди започване на занятие – алергии или специални нужди.

Правилник за уют във Фабрика за мечти „Светлина“.

За да имаме чисто и приветливо пространство, всички участници във Фабрика за мечти „Светлина“ се събуват и оставят обувките си в обособеното за това място до рецепция.  Придружители/родители на участници във Фабрика за мечти „Светлина“ , могат да използват калцуни.

Преди занятие всички участници изчакват своя учител/инструктор в Lobby Relax залата (помещението около рецепция). Когато групата се събере, всички заедно се насочват към залата за занятието организирано.

Придружители на участници изчакват в Lobby Relax залата.

За спокойната и  уютната атмосфера във Фабрика за мечти „Светлина“ не се позволява тичане, викане, говорене на висок глас.

Пушенето в сградата, в двора и около сградата е забранено.

Фабрика за мечти „Светлина“ не носи отговорност при изгубени/откраднати вещи, дрехи, обувки и аксесоари.

Поведение по време на занятие във Фабрика за мечти “Светлина”.

Фабрика за мечти “Светлина” е безопасна емоционална и психическа среда за всяко дете и държим да се поддържа ниво на уважение и внимание към и от всяко дете.

При нарушаване на правилата за поведение в класа, с оглед на физическата, емоционална и психическа безопасност на всички деца, си запазваме правото да разговаряме с родителите и да помолим за съдействие като при системно нарушение може да се наложи прекратяване на участието в курса.

Служителите на Фабрика за мечти са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на останалите участници в курса. Държим също така на точността при отдаване и посрещане на децата.

Не са допустими закъснения от повече от 10 мин. за предвидения начален час на съответното занимание. След 10тата минута участници в занятието не се допускат, за да не се прекъсва създадената динамика. Ако е платено занятието, сумата за него не се възстановява.

Промяна на График

Фабрика за мечти „Светлина“ запазва правото да променя графика без да е необходимо да уведомява лично клиентите. Всяка една промяна се отразява в информацията за класовете и графика.